Sąlygos ir nuostatos

Ačiū, kad naudojatės valandos.lt.

Šios paslaugų teikimo sąlygos („Sąlygos“) taikomos jūsų prieigai prie svetainių, mobiliųjų programų ir kitų internetinių produktų bei paslaugų (kartu - „Paslaugos“), kurias teikia „valandos“ („Valandos“ ), ir naudojatės jomis. Spustelėdami savo sutikimą (pvz., „Tęsti“, „Prisijungimas“ arba „Prisiregistravimas“) arba naudodamiesi mūsų Paslaugomis, sutinkate su šiomis sąlygomis, įskaitant privalomą arbitražo nuostatą ir grupės veiksmų atsisakymą ginčų sprendimo srityje; Privalomasis arbitražo skyrius.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis sutinkate laikytis šių sąlygų. Informacijos apie tai, kaip mes renkame, naudojame, dalijamės ir kitaip apdorojame informaciją apie jus, skaitykite mūsų privatumo politikoje.
Jei turite klausimų apie šias Sąlygas ar mūsų Paslaugas, susisiekite su mumis adresu legal@valandos.lt.

Jūsų paskyra ir pareigos

Jūs esate atsakingas už naudojimąsi Paslaugomis ir bet kokiu pateiktu turiniu, įskaitant taikomų įstatymų laikymąsi. Paslaugų turinį gali apsaugoti kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Nekopijuokite, neįkėlinėkite,  ir nesidalykite turiniu, nebent turite teisę tai daryti.
Naudodamiesi Paslaugomis turite laikytis mūsų taisyklių.
Jums gali tekti užsiregistruoti norint gauti prieigą prie kai kurių ar visų mūsų paslaugų. Padėkite mums apsaugoti jūsų paskyrą. Saugokite savo paskyros slaptažodį ir atnaujinkite savo paskyros informaciją. Mes rekomenduojame nesidalinti savo slaptažodžiu su kitais.
Jei sutinkate su šiomis sąlygomis ir naudojatės paslaugomis kito asmens (pvz., Kito asmens ar subjekto) vardu, jūs patvirtinate, kad esate įgalioti tai daryti, ir tokiu atveju žodžiai „jūs“ arba „jūsų“ šiose Sąlygose nurodomas tas kitas asmuo ar subjektas.
Norėdami naudotis mūsų paslaugomis, turite būti bent 13 metų amžiaus.
Jei naudojatės Paslaugomis norėdami pasiekti, rinkti ar naudoti asmeninę informaciją apie kitus valandos vartotojus („Asmeninė informacija“), sutinkate tai daryti laikydamiesi galiojančių įstatymų. Jūs taip pat sutinkate neparduoti jokios asmeninės informacijos, kai terminas „parduoti“ turi tą prasmę, kurią jai suteikia galiojantys įstatymai.
Dėl asmeninės informacijos, kurią pateikiate mums (pvz., Kaip naujienlaiškio redaktorius), jūs patvirtinate ir garantuojate, kad teisėtai rinkote asmeninę informaciją ir kad jūs ar trečioji šalis prieš rinkdami asmeninę informaciją pateikėte visus privalomus pranešimus ir surinkote visus reikalingus sutikimus. Jūs taip pat patvirtinate ir garantuojate, kad valandinis tokios asmeninės informacijos naudojimas tais tikslais, kuriais mums pateikėte asmeninę informaciją, nepažeis, nepagrįstai nepažeis ar nepažeis jokių kitų teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės ar privatumo teises) ir nesukels mums pažeisti visus galiojančius įstatymus.

Vartotojo turinys paslaugose

„Valandos“ gali peržiūrėti jūsų turinį, kad atitiktų šias sąlygas ir mūsų taisykles, ir pasilieka teisę pašalinti bet kokį pažeidžiantį turinį.
„Valandos“ pasilieka teisę ištrinti ar išjungti turinį, kuris tariamai pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, ir nutraukti pakartotinių pažeidėjų paskyras. Mes atsakome į pranešimus apie įtariamą autorių teisių pažeidimą, jei jie atitinka įstatymus; praneškite apie tokius pranešimus naudodamiesi mūsų autorių teisių politika.
Teisės ir nuosavybė
Jūs pasiliekate teises į bet kokį turinį, kurį pateikiate, skelbiate ar rodote paslaugose ar per jas.

Jei raštu nesusitariama kitaip, pateikdami, skelbdami ar rodydami turinį paslaugose ar per jas, jūs suteikiate „Valandos“ neišskirtinę, nemokamą, visame pasaulyje mokamą ir sublicencijuojamą licenciją naudoti, atgaminti, modifikuoti, pritaikyti, publikuoti, versti , kurti išvestinius kūrinius iš, platinti, viešai atlikti ir rodyti jūsų turinį ir visus su jūsų turiniu susijusius vardus, vartotojo vardus ar panašumus visais laikmenų formatais ir platinimo metodais, kurie dabar yra žinomi ar vėliau sukurti Paslaugose.
„Valandos“ reikalinga ši licencija, nes jūms priklauso turinys, todėl „Valandos“ be jūsų leidimo negali jo rodyti įvairiuose platformose (t. Y. Mobiliajame, žiniatinklyje).
Šio tipo licencija taip pat reikalinga norint platinti jūsų turinį mūsų Paslaugose. Pavyzdžiui, jūs paskelbiate istoriją apie „Valandos“. Ji atkuriama tiek mūsų svetainėje, tiek programoje ir platinamas keliose „Valandos“ vietose, tokiose kaip pagrindinis puslapis ar skaitymo sąrašai. Modifikacija gali būti ta, kad peržiūroje parodysime jūsų darbo fragmentą (o ne visą įrašą) su priskyrimu jums. Išvestinis kūrinys gali būti geriausių „Valandos“ autorių ar citatų sąrašas, kuriame naudojamos jūsų turinio dalys ir vėl visas priskyrimas. Ši licencija taikoma tik mūsų Paslaugoms ir nesuteikia mums jokių leidimų už mūsų Paslaugų ribų.
Kol laikysitės šių Sąlygų, „Valandos“ suteikia jums ribotą, asmeninę, neišimtinę ir nepriskirtiną licenciją naudotis mūsų paslaugomis ir jomis naudotis.
Paslaugos yra saugomos autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų. Šios sąlygos nesuteikia jums jokių teisių, pavadinimų ar interesų į Paslaugas, kitų vartotojų turinį Paslaugose ar „Valandos“ prekių ženklus, logotipus ar kitas prekės ženklo funkcijas.
Atskirai, išskyrus turinį, kurį pateikiate, skelbiate ar rodote mūsų Paslaugose, mes laukiame atsiliepimų, įskaitant visus komentarus, idėjas ir pasiūlymus, kuriuos turite apie mūsų Paslaugas. Mes galime naudoti šį atsiliepimą bet kokiems tikslams, savo nuožiūra, neprivalėdami jums pranešti. Mes galime vertinti atsiliepimus kaip neoficialius.
Mes galime nutraukti paslaugų ar bet kokių jos funkcijų teikimą savo nuožiūra. Mes taip pat pasiliekame teisę nustatyti naudojimo ir saugojimo apribojimus ir galime pašalinti arba apriboti turinio platinimą Paslaugose.

Nutraukimas

Galite bet kada nustoti naudotis mūsų paslaugomis. Mes pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugų be įspėjimo.
Duomenų perdavimas ir apdorojimas
Kad galėtume teikti savo Paslaugas, sutinkate, kad mes galime apdoroti, perduoti ir saugoti informaciją apie Jus Lietuvoje ir kitose šalyse.

Žalos atlyginimas

Kiek įmanoma pagal galiojančius įstatymus, jūs atlyginsite, ginsite ir laikysite nekaltais „Valandos“ ir taip pat , direktorių, agentus, partnerius ir darbuotojus (atskirai ir bendrai „Valandos“ kolektyvą) už bet kokius nuostolius, įsipareigojimus, pretenzijas. , reikalavimus, žalą, išlaidas ar išskaičiavimus („pretenzijas“), atsirandančias dėl jūsų pažeidimo, neteisėto pasisavinimo ar bet kokių kitų teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises ar privatumo teises) ar įstatymų pažeidimo, arba susijusių su jais. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti „Valandos“ šalims apie bet kokius trečiųjų šalių reikalavimus, bendradarbiauti su „Valandos“ šalimis ginant tokius reikalavimus ir sumokėti visus mokesčius, išlaidas ir išlaidas, susijusias su tokių pretenzijų gynimu (įskaitant advokatų mokesčius). Jūs taip pat sutinkate, kad „Valandos“ šalys valdys bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų gynybą ar susitarimą, savo nuožiūra.
Atsisakymai - paslauga yra tokia, kokia yra
„Valandos“ siekia suteikti jums puikias paslaugas, tačiau kai kurių dalykų negalime garantuoti. Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir rizikuojate tik jūs. Jūs suprantate, kad mūsų Paslaugos ir bet koks turinys, kurį vartotojai paskelbia ar dalijasi puslapyje, teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip yra“ be jokių tiesioginių ar numanomų garantijų. Be to, „Valandos“ nepareiškia ir negarantuoja, kad mūsų paslaugos yra tikslios, išsamios, patikimos, esamos ar be klaidų. Jokie patarimai ar informacija, gauta iš „Valandos“ ar per Paslaugas, nesukurs jokių garantijų ar atstovų, kurie nėra aiškiai nurodyti šiame punkte. „Valandos“ gali teikti informaciją apie trečiųjų šalių produktus, paslaugas, veiklą ar renginius, arba mes galime leisti trečiosioms šalims padaryti jų turinį ir informaciją prieinamą per mūsų Paslaugas (kartu - „Trečiųjų šalių turinį“). Mes nekontroliuojame ir nepatvirtiname jokių trečiųjų šalių turinio. Prieiga prie trečiųjų šalių turinio ir jo naudojimas yra jūsų pačių rizika. Kai kuriose vietose neleidžiami "atsisakymai" šioje pastraipoje, todėl jie gali būti netaikomi jums.

Atsakomybės apribojimas

Mes neatmetame ir neapsiribojame savo atsakomybe jums, kai tai daryti būtų neteisėta; tai apima bet kokią atsakomybę už didelį „Valandos“ ar kitų „Valandos“ šalių aplaidumą, sukčiavimą ar tyčinį netinkamą elgesį teikiant Paslaugas. Šalyse, kuriose neleidžiama naudoti tokio tipo išimčių, mes esame atsakingi už jus tik už nuostolius ir žalą, kurią galima pagrįstai numatyti dėl to, kad mes nesinaudojome tinkama priežiūra ir įgūdžiais arba pažeidėme sutartį su jumis. Ši dalis neturi įtakos vartotojų teisėms, kurių negalima atsisakyti ar apriboti jokia sutartimi ar susitarimu.
Šalyse, kuriose leidžiama netaikyti atsakomybės ar ją riboti, „Valandos“ ir „Valandos“ šalys nebus atsakingos už:
a) bet kokia netiesioginė, pavyzdinė, atsitiktinė, baudžiamoji ar speciali žala arba bet koks naudojimo, duomenų ar pelno praradimas pagal bet kurią teisės teoriją, net jei „Valandos“ ar kitoms „Valandos“ šalims buvo pranešta apie tokios žalos galimybę .
(b) Išskyrus tas rūšis atsakomybės, kurios negalime apriboti įstatymais (kaip aprašyta šiame skyriuje), mes apribojame bendrą „Valandos“ ir kitų „Valandos“ šalių atsakomybę už bet kokias pretenzijas, kylančias iš šių sąlygų ar susijusių su šiomis sąlygomis arba su mūsų Paslaugos, neatsižvelgiant į veiksmo formą, didesnė nei 20,00 EUR arba suma, kurią sumokėjote už naudojimąsi mūsų Paslaugomis.
Ginčų sprendimas; Privalomas arbitražas
Mes norime išspręsti jūsų problemas, nereikalaujant oficialaus teisinio atvejo. Prieš pateikdami pretenziją „Valandos“, jūs sutinkate susisiekti su mumis ir bandyti neoficialiai išspręsti pretenziją, atsiųsdami rašytinį pranešimą apie savo pretenziją el. Paštu legal@valandos.lt. Pranešime turi būti (a) nurodytas jūsų vardas, gyvenamosios vietos adresas, el. Pašto adresas ir telefono numeris; b) apibūdina ieškinio pobūdį ir pagrindą; ir c) nurodoma konkreti prašoma lengvata. Mūsų pranešimas jums bus išsiųstas el. Pašto adresu, susietu su jūsų internetine paskyra, ir jame bus aukščiau aprašyta informacija. Jei negalime išspręsti klausimų per trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo išsiuntimo, bet kuri šalis gali pradėti oficialų procesą.
Atidžiai perskaitykite šį skyrių, nes jums tenka spręsti tam tikrus ginčus ir pretenzijas su „Valandos“ ir ribojamas būdas, kaip galite kreiptis į mus, nebent atsisakote arbitražo vykdydami toliau pateiktas instrukcijas. Pagal šią arbitražo nuostatą neleidžiama vykdyti jokių klasinių ar atstovaujamųjų veiksmų ar arbitražų. Be to, arbitražas neleidžia jums kreiptis į teismą ar bylos nagrinėjimą.
a) Atstovaujamųjų veiksmų nėra. Jūs ir „Valandos“ sutinkate, kad bet koks ginčas, kylantis ar susijęs su šiomis Sąlygomis ar mūsų Paslaugomis, yra asmeninis jums ir „Valandos“ ir kad bet koks ginčas bus išspręstas tik individualiais veiksmais ir nebus nagrinėjamas kaip grupės arbitražas, grupės ieškinys ar bet koks kitas ginčas. kitos rūšies reprezentacinis procesas.

b) Ginčų arbitražas. Išskyrus ginčus dėl nedidelių sumų, kai jūs arba „Valandos“ siekia pareikšti individualų ieškinį nedidelių ieškinių teisme, esančiame apskrityje, kurioje gyvenate, arba ginčus, kuriuose jūs ar „Valandos“ prašote uždraudimo ar kitokio teisingo atleidimo nuo įtariamo intelektinės nuosavybės pažeidimo ar pasisavinimo, jūs ir „Valandos“ atsisakote savo teisių į teismą ir kad bet koks kitas ginčas, kylantis ar susijęs su šiomis Sąlygomis ar mūsų Paslaugomis, įskaitant pretenzijas, susijusias su privatumu ir duomenų saugumu (kartu - „Ginčai“), būtų išspręstas teisme. Visi JAMS pateikti ginčai bus sprendžiami konfidencialiu, privalomu arbitražu prieš vieną arbitrą. Arbitražo procesas vyks Lietuvoje, nebent esate vartotojas, tokiu atveju galite pasirinkti surengti arbitražą savo gyvenamojoje apskrityje. Šiame skyriuje „vartotojas“ reiškia asmenį, naudojantis Paslaugas asmeniniais, šeimos ar namų ūkio tikslais. Jūs ir „Valandos“ susitariate, kad ginčai bus sprendžiami laikantis JAMS supaprastintų arbitražo taisyklių ir procedūrų („JAMS taisyklės“). Naujausią JAMS taisyklių versiją galima rasti JAMS svetainėje ir jos yra įtrauktos į šias Sąlygas. Jūs arba pripažįstate ir sutinkate, kad perskaitėte ir suprantate JAMS taisykles, arba atsisakote galimybės perskaityti JAMS taisykles ir atsisakote bet kokių pretenzijų, kad JAMS taisyklės yra nesąžiningos arba neturėtų būti taikomos dėl kokios nors priežasties.
(c) Jūs ir „Valandos“ sutinkate, kad šios Sąlygos daro įtaką tarpvalstybinei prekybai ir kad šio skirsnio vykdymą iš esmės ir procesiškai reglamentuos arbitražo įstatyma, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Kaip riboja FAA, šios sąlygos ir JAMS taisyklės, arbitras turės išimtines teises priimti visus procesinius ir esminius sprendimus dėl bet kokio ginčo ir suteikti bet kokią teisinę gynybą, kuri priešingu atveju būtų prieinama teisme, įskaitant įgaliojimus spręsti klausimą arbitražui. Arbitražas gali atlikti tik atskirą arbitražą ir negali konsoliduoti daugiau nei vieno asmens ieškinio, pirmininkauti bet kokio tipo ar atstovų procesui arba vadovauti bet kokiam procesui, kuriame dalyvauja daugiau nei vienas asmuo.
d) Arbitražas leis rasti ar keistis neprivilegijuota informacija, susijusia su ginču. Arbitras Valandos ir jūs laikysitės visų arbitražo procedūrų, sprendimų ir sprendimų konfidencialumo, įskaitant informaciją, surinktą, parengtą ir pateiktą arbitražo tikslais arba susijusią su jose esančiu (-ais) ginču (-ais). Arbitražas turės teisę priimti atitinkamus sprendimus konfidencialumui užtikrinti, nebent įstatymai numato priešingai. Konfidencialumo pareiga netaikoma tiek, kiek jos atskleidimas yra būtinas, norint pasirengti arbitražo posėdžiui iš esmės, susijusiam su teismo paraiška dėl preliminarios teisinės gynybos, arba dėl teisminio ginčo dėl arbitražo teismo sprendimo. jos vykdymas arba tiek, kiek atskleisti reikalaujama įstatymų ar teismo sprendimų.
(e) Jūs ir „Valandos“ sutinkate, kad už bet kokį jūsų inicijuotą arbitražą sumokėsite padavimo mokestį (iki 250 EUR, jei esate vartotojas), o „Valandos“ - likusius JAMS mokesčius ir išlaidas. Už bet kokį „Valandos“ inicijuotą arbitražą „Valandos“ mokės visus JAMS mokesčius ir išlaidas. Jūs ir „Valandos“ sutinkate, kad Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją dėl visų apeliacijų ir arbitražo sprendimo vykdymo.
f) bet koks ginčas turi būti pateiktas per vienerius metus nuo atitinkamo reikalavimo atsiradimo; priešingu atveju ginčas yra visam laikui uždraustas, o tai reiškia, kad jūs ir „Valandos“ neturėsite teisės reikšti ieškinio.

(g) Jūs turite teisę atsisakyti privalomo arbitražo per 30 dienų nuo dienos, kai pirmą kartą sutikote su šio skyriaus sąlygomis, siųsdami savo prašymą el. paštu info@valandos.lt. Kad būtų veiksminga, atsisakymo pranešime turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė, adresas ir aiškiai nurodytas jūsų ketinimas atsisakyti privalomo arbitražo. Atsisakydami privalomo arbitražo, jūs sutinkate išspręsti ginčus pagal kitą skyrių „Taikomas įstatymas“.
(h) Jei nustatoma, kad kuri nors šio skyriaus dalis yra neįgyvendinama arba neteisėta dėl kokių nors priežasčių, (1) nevykdoma ar neteisėta nuostata bus atskirta nuo šių sąlygų; 2) neįgyvendinamų ar neteisėtų nuostatų nutraukimas neturi jokios įtakos likusiai šio skirsnio daliai ar šalių galimybėms priversti arbitražą dėl likusių reikalavimų individualiai pagal šį skirsnį; ir 3) tiek, kiek dėl to visi ieškiniai turi būti nagrinėjami grupiniu, kolektyviniu, konsoliduotu ar atstovaujamuoju pagrindu, tokie reikalavimai turi būti nagrinėjami kompetentingoje jurisdikcijoje esančiame civiliniame teisme, o ne arbitraže, ir šalys susitaria, kad bylinėjimasis dėl tų ieškiniai sustabdomi, kol bus pasiekta atskirų ieškinių arbitraže rezultatų. Be to, jei bus nustatyta, kad kuri nors šio skirsnio dalis draudžia individualų ieškinį, reikalaujantį viešojo teismo sprendimo, ši nuostata neturės jokios įtakos, jei tokios lengvatos leidžiama ieškoti ne arbitraže, o likusi šio skyriaus dalis bus vykdoma.

Taikomas įstatymas 
Šias Sąlygas ir visus ginčus, kilusius tarp jūsų ir „Valandos“, reglamentuos Lietuvos įstatymai, išskyrus jos kolizijos principus. Bet koks šalių ginčas, kuriam netaikomas arbitražas arba kurio negalima nagrinėti nedidelių sumų teisme, bus sprendžiamas atitinkamai Lietuvos teismuose, posėdžiaujant Lietuvoje.
Kai kuriose šalyse galioja įstatymai, reikalaujantys, kad sutartis reglamentuotų vietiniai vartotojo šalies įstatymai. Ši pastraipa nepanaikina tų įstatymų.

Pakeitimai


Retkarčiais galime keisti šias Sąlygas. Jei atliksime pakeitimus, pateiksime jums apie juos pranešimą, siųsdami el. Laišką su jūsų paskyra susietu el. Pašto adresu, siūlydami pranešimą laiške arba atnaujindami datą šių Sąlygų viršuje. Jei pranešime nenurodome kitaip, pakeistos sąlygos įsigalios nedelsiant, o tolesnis mūsų paslaugų naudojimas po tokio pranešimo patvirtins, kad sutinkate su pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, turite nustoti naudotis mūsų paslaugomis.
Atskiriamumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ši nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

Jei pageidaujate, kad jūsų paskyra būtu ištrinta kreipkites el. paštu info@valandos.lt